Nota de informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către SC Applicatino SRL prin intermediul platformei IZI365

IZI365, in calitate de furnizor al unei aplicatii software, informează utilizatorii prin prezenta despre prelucrarea datelor personale ale acestora și drepturile conferite de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, IZI365 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

IZI365 prelucrează exclusiv datele personale ale utilizatorilor (fara a detine controlul asupra datelor procesate de catre utilizatori in conturile proprii create in aplicatie) în conformitate cu prevederile GDPR, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

o incheierea de contracte intre utilizatori si furnizor
o executarea contractelor incheiate
o suport tehnic oferit la solicitarea utilizatorului sau transmiterea de informatii de sistem prin e-mail
o facturare si incasare
o prelucrare, procesare si raspuns la sesizarile formulate de utilizatori.

Lipsa acordului Utilizatorului pentru aceasta prelucrare efectuata in vederea executarii unui contract pune Furnizorul in imposibilitatea furnizarii serviciilor solicitate.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Furnizorului in raport cu utilizatorii.

Legislația aplicabila prelucrarii datelor cu caracter personal:

• Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
• Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
• Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
• Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a IZI365 este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor Furnizorului sunt următoarele: Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

• nume, prenume,
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

În mod excepțional:

• serie și număr CI/BI
• CNP

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea altor obligatii legale care nu au fost avute in vedere la data semnarii contractului dintre Furnizor si utilizator.

Sursa datelor cu caracter personal

IZI365 prin intermediul aplicatiei colectează date personale direct de la utilizator sau de la terți (cum ar fi angajatorul utilizatorului) sau din documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către IZI365 şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
• instituții/autorități centrale și locale;
• instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
• în cadrul activității de investigare/control.
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară executarii obligatiilor contractuale asumate de Furnizor fata de utilizatori, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, utilizatorul are dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor vă rugăm să ne contactați direct la adresa: [email protected].

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.